• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 22/10/2014  Expired 21/10/2019 
Description  
Co
University/Institution Yarsi Health Science School of Pontianak 
Country Indonesia 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person Wahyu Kirana, Head of Yarsi Health Science School of Pontianak / E-mail: stikesyarsiptk@yahoo.com 
Contact address Yarsi Health Science School of Pontianak Panglima Aim Street No.1, Pontianak, West Kalimantan 78232 Indonesia 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0