• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 16/08/2006  Expired  
Description No expire date. 
Co
University/Institution Landcare Research New Zealand Limited 
Country New Zealand 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address Landcare Research New Zealand Limited PO Box 40, Lincoln 7640, New Zealand Tel: +64 3 321 9999 Fax: +64 3 321 9998 
Owner
Faculty Agriculture (คณะเกษตรศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0
2017 0
2018