• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by president 
Valid 12/10/2005  Expired 11/10/2010 
Description  
Co
University/Institution University of Macau 
Country China 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address University of Macau Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China Tel: +853-8822-8833 Fax: +853-8822-8822 
Owner
Faculty กองกิจการนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา)  Department  
Ranking
Year QS Ranking