• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 22/07/2005  Expired 21/07/2013 
Description  
Co
University/Institution University of Hong Kong 
Country China 
Type ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address University of Hong Kong Pokfulam, Hong Kong Tel: +852-2859-2111 Fax: +852-2858-2549 
Owner
Faculty Medicine (คณะแพทยศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking