• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 20/05/2011  Expired 19/05/2016 
Description  
Co
University/Institution Guangxi Medical University 
Country China 
Type ด้านทุนการศึกษา, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย 
Contact person Assoc. Prof. Dr. Guiying Liu / E-mail: nngyl@yahoo.com.cn 
Contact address N/A 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0