• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 18/11/2015  Expired 17/11/2020 
Description ไม่ได้ขออนุมัติผ่านร่างจากมหาวิทยาลัย 
Co
University/Institution Lanzhou University  
Country China 
Type ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address Lanzhou University  
Owner
Faculty College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2016
2017 0
2018