• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 28/07/2013  Expired 27/07/2018 
Description ไม่ได้ขออนุมัติผ่านร่างข้อตกลง 
Co
University/Institution State University of Surabaya 
Country Indonesia 
Type ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address State University of Surabaya Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213 INDONESIA Tel: +62-31-7532160 Fax: +62-31-7532112 
Owner
Faculty College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2015 0
2016 0
2017 0
2018