• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 14/06/2018  Expired 13/06/2023 
Description  
Co
University/Institution University of Wollongong 
Country Australia 
Type ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา , ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person jabailey@uow.edu.au (Dr.James Bailey) 
Contact address University of Wollongong Wollongong NSW 2522 Australia Tel: +61-2-4221-3555 Fax: +61-2-4221-4287 
Owner
Faculty Business Administration and Accountancy (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2018 232
2019 218