• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 20/03/2017  Expired 19/03/2022 
Description ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้ทำเรื่องมาขออนุมัติผ่านฝ่ายการต่างประเทศเพื่อพิจารณา MOU ก่อนลงนาม 
Co
University/Institution An Nur Health School Purwodadi 
Country Indonesia 
Type ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person  
Contact address An Nur Health School Purwodadi JL. Gajah Mada No.7 Purwodadi-Grobogan, Demarang, Central Java, Indonesia Tel: +62-2924-26455 
Owner
Faculty Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022