• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by president 
Valid 17/07/2018  Expired 16/07/2023 
Description  
Co
University/Institution International Management Institute  
Country Switzerland 
Type ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา , ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person  
Contact address Seeacherweg 1, 6047 Horw, Switzerland 
Owner
Faculty Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  Department  
Ranking
Year QS Ranking
2018 0
2019 0