• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU Map View : 409 MOUs
1 at 1
2 au 15
3 be 1
4 bg 1
5 br 1
6 bt 1
7 ca 4
8 ch 2
9 cl 1
10 cn 35
11 cz 1
12 de 10
13 dk 1
14 es 2
15 fi 1
16 fr 3
17 gb 8
18 hk 1
19 id 83
20 ie 2
21 in 2
22 it 3
23 jp 81
24 kh 6
25 kr 8
26 la 20
27 lt 1
28 lv 1
29 ma 1
30 mm 7
31 mx 2
32 my 4
33 no 1
34 np 1
35 nz 5
36 pe 1
37 ph 4
38 pl 1
39 pt 1
40 se 1
41 sg 3
42 th 9
43 tw 21
44 us 28
45 vn 22
46 za 1
Top 5 Nations in KKU
5 Year Nations in KKU