• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 24/11/2009  Expired 23/11/2014 
Description  
Co
University/Institution Chiba University 
Country Japan 
Type ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person Seiichi Sakurai / E-mail: sakurai@faculty.chiba-u.ac.jp 
Contact address Chiba University 1-8-1 Inohana, Chuoku, Chiba, Japan 
Owner
Faculty Agriculture (คณะเกษตรศาสตร์)  Department  
Ranking
Year QS Ranking