• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU

Detail
Signed by dean 
Valid 07/11/2014  Expired 06/11/2014 
Description ไม่ได้ขออนุมัติผ่านร่างข้อตกลง 
Co
University/Institution University of Public Health 
Country Myanmar [Burma] 
Type ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย 
Contact person N/A 
Contact address University of Public Health No.246, Myo-Ma-Kyaug Road, La-Township, Yangon, MYANMAR Tel: +951-395207 Fax: +951-395212 
Owner
Faculty College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)  Department  
Ranking
Year QS Ranking